Statut

STATUT
Fundacji Kultura Enter
Z DNIA 07 STYCZNIA 2009 ROKU

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kultura Enter, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Grzegorza Rzepeckiego, Rafała Kozińskiego i Piotra Zieniuka
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Pawła Mroza – zastępcę notariusza Beaty Słowikowskiej w Kancelarii Notarialnej w Lublinie, ul Chopina 17/4, w dniu 07 stycznia 2009 r., za Repertorium A Nr 94/2009, zmieniony w dniu 28 stycznia 2009 r., za Repertorium A Nr 343/2009 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. Sposób organizacji wewnętrznej oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w stosownie podejmowanych uchwałach.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji zwany dalej „ministrem właściwym” jest Minister właściwy do spraw kultury.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kulturę, sztukę, edukację i turystykę.
W szczególności do celów Fundacji należy:

1. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć pobudzających rozwój uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności na polu kultury, sztuki, edukacji i turystyki,
2. wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji,
3. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju i integracji sektora pozarządowego
4. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
5. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju wolontariatu,
6. wspieranie inicjatyw służących ochronie dziedzictwa kulturowego.
7. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w branży przemysłów kreatywnych
8. podejmowanie wszelkich działań mających na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

§ 8

Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:
1. finansowanie i organizowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, turystyki i przemysłów kreatywnych
2. udzielanie pomocy i promocję osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działających w sferze kultury, sztuki, edukacji, turystyki i przemysłów kreatywnych
3. współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym
4. przystępowanie do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych.
5. inicjowanie innych form służących realizacji celów statutowych Fundacji

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Dochodami Fundacji są:
1/ subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
2/ odsetki bankowe pochodzące z lokat kapitałowych, operacji finansowych, pożyczkowych i umów o wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych,
3/ wpływy z tytułu operacji giełdowych Fundacji papierami wartościowymi (obligacje, akcje itp. ),
4/ odsetki i dywidendy z tytułu udziału Fundacji w spółkach w tym z udziałem kapitału zagranicznego,
5/ wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez samą Fundację lub jej wyodrębnione organizacyjnie jednostki,
6/ przychody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych,
7/ wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego
8/ . inne wpływy i dochody

2. Środki finansowe, o których mowa w § 10. statutu są gromadzone na rachunkach bankowych złotówkowych i dewizowych.

§ 11
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sama lub przez organizacyjnie wyodrębnione jednostki.
2. Przedmiot działania Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje:

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

3. Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana poprzez udział w spółkach prawa handlowego.
4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną w sposób i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)

§ 12
Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji.

§ 14

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. Zarząd w uzasadnionych wypadkach może przyznać członkowi Rady diety z tytułu wykonania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych w tym organie.

Rada Fundacji.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków. Liczbę członków Rady ustala ona sama, kierując się rozmiarem jej zadań.
3. Członkami pierwszego składu Rady są Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. W razie niezwołania posiedzenia w statutowym terminie zwołuje je Zarząd
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy jej członkowie, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Radę.
4. Decyzje Rady w zakresie ustalenia liczby członków Rady, powołania lub odwołania członka Rady, zmian Statutu oraz zmian w składzie Zarządu zapadają w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium. W przypadku pozytywnych uchwał absolutoryjnych zwalniają one członka z odpowiedzialności wobec Fundacji.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Ogólny nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu Fundacji do Spółek i innych podmiotów gospodarczych oraz wycofania się z tych organizacji,
9. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu Fundacji do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych,
10. Dokonywanie zmian niniejszego Statutu na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa. W skład Zarządu mogą też wchodzić Wiceprezes oraz Członkowie powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym odwołanie z funkcji członka Zarządu nie może nastąpić bez jednoczesnego powołania innej osoby do jej sprawowania.
4. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba fizyczna.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundatorów lub pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) przedstawianie Radzie Fundacji wniosków dotyczących organizowania i przystępowania do spółek i innych podmiotów gospodarczych, oraz wniosków w zakresie wycofania się z tych organizacji,
h) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją, przystępowania do związków stowarzyszeń i innych osób prawnych oraz z wnioskiem o likwidację Fundacji.
i) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
j) O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Zarząd.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 21
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego — samodzielnie Prezes Zarządu
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego :
a/ Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu lub z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd
b/ łącznie 2 członków Zarządu lub
c/ łącznie 1 członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

Zmiana Statutu

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Połączenie z inną fundacją.

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Likwidacja Fundacji.

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz w wypadku podjęcia jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Brak podstron.

Partnerzy